[{"j0":"1865","j1":"9788177020854","j2":"Abhedanvayabodha-prakaranam of Vyutpattivadah by Gadadhara Bhattacarya, text with the comms. by Krsnambhatti and Adarsa,","j3":"","j4":"2003","j5":"","j6":"750.00","j7":"9788177020854","j8":" %=% %=% %=% %=% Delhi %=% xxvi,334p., bibl., 22cm. %=% %=% ","j9":"9788177020854 %=% Abhedanvayabodha-prakaranam of Vyutpattivadah by Gadadhara Bhattacarya, text with the comms. by Krsnambhatti and Adarsa, ed. with an introd. in English by Achyutananda Dash et al %=% %=% %=% %=% 2003 %=% Pratibha Prakashan %=% 9788177020854 %=% 8177020854 %=% 9788177020854 %=% 2.23-Linguistics: Sanskrit %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"13336","j2":"The Abhidhana Chintamani Namamala of Hemachandracharya (with hiscommentary and index with meaning), ed. by Shree Vijay H","j3":"","j4":"1999","j5":"","j6":"550.00","j7":"","j8":" %=% %=% 2100 %=% %=% Ahmedabad %=% Reprint of 1976: 642p., (4)col.pls., some ill., ind., 29cm. %=% %=% ","j9":"13336 %=% The Abhidhana Chintamani Namamala of Hemachandracharya (with hiscommentary and index with meaning), ed. by Shree Vijay Hemachandrasureeji Maharaj %=% %=% %=% %=% 1999 %=% Shree Shrut Gyan Prasarak Sabha %=% %=% %=% %=% 2.11-Religion: General Works, 2.11-Religion: Jainism: Gen.Works, 2.23-Linguistics: Dictionaries %=% %=% A synonymical Sanskrit dictionary by Hemacandra (12th cent.). It is divided into sections devoted to Jaina gods, Brahmanical gods, men, animals, residents of the underworld and to abstract nouns, adjectives and particles.","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"34374","j2":"(Sri) Abhidhana Rajendra kosa of Vijayarajendra Suri, 7 vols","j3":"","j4":"1986","j5":"","j6":"6000.00","j7":"","j8":"y %=% %=% %=% %=% Ahmedabad %=% Reprint: 9700p., 29cm. %=% %=% ","j9":"34374 %=% (Sri) Abhidhana Rajendra kosa of Vijayarajendra Suri, 7 vols %=% %=% %=% %=% 1986 %=% Abhidhan Rajendra Kosh Prakashan Samiti %=% %=% %=% %=% 2.23-Linguistics: Grammar and Language Learning %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788190175708","j2":"Abhidhanacintamaninamamala with Vyutpattiratnakarakalita of Hemacandracarya, research and ed. by Gani Srichandravijayah","j3":"","j4":"2003","j5":"","j6":"600.00","j7":"9788190175708","j8":" %=% %=% %=% %=% Surat %=% xxxii,1056p., bibl., 29cm. %=% %=% ","j9":"9788190175708 %=% Abhidhanacintamaninamamala with Vyutpattiratnakarakalita of Hemacandracarya, research and ed. by Gani Srichandravijayah %=% %=% %=% %=% 2003 %=% Shree Rander Raod Jain Sangh %=% 9788190175708 %=% 819017570X %=% 9788190175708 %=% 2.11-Religion: Jainism: Gen.Works, 2.23-Linguistics: Sanskrit, 2.25-Literature: Sanskrit %=% Sri Nemi-Vijnana-Kasturasuri Book Series; 16 %=% A synonymical Sanskrit dictionary, divided into six sections-- (i) Jaina gods. (ii) Brahmanical gods. (iii) Men (iv) Animals (v) Residents of the underworld and (vi) Abstract nouns.","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788190272025","j2":"Abhinava Hindi vyakaran","j3":"Agrawal, Minaksi","j4":"2008","j5":"","j6":"250.00","j7":"9788190272025","j8":" %=% %=% 600 %=% %=% Nai Dilli %=% 224p., several ill., 25cm. %=% %=% ","j9":"9788190272025 %=% Abhinava Hindi vyakaran %=% Agrawal, Minaksi %=% %=% %=% 2008 %=% Bhumika Prakashan %=% 9788190272025 %=% 8190272020 %=% 9788190272025 %=% 2.23-Linguistics: Hindi %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788190482608","j2":"Abhinava Hindi vyakarana","j3":"Misra, MK","j4":"2007","j5":"","j6":"300.00","j7":"9788190482608","j8":" %=% %=% 450 %=% %=% Dilli %=% 239p., 22cm. %=% %=% ","j9":"9788190482608 %=% Abhinava Hindi vyakarana %=% Misra, MK %=% %=% %=% 2007 %=% Book Tree Publishing House %=% 9788190482608 %=% 8190482602 %=% 9788190482608 %=% 2.23-Linguistics: Grammar and Language Learning %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788185865638","j2":"Abhinava Prashasnik Shabdakosha = Modern administrative cyclopaedia: diglot edition","j3":"Sagar, Ramchandra Singh","j4":"1996","j5":"","j6":"400.00","j7":"9788185865638","j8":" %=% %=% %=% %=% Almora %=% ii,491p., 24cm. %=% %=% ","j9":"9788185865638 %=% Abhinava Prashasnik Shabdakosha = Modern administrative cyclopaedia: diglot edition %=% Sagar, Ramchandra Singh %=% %=% %=% 1996 %=% Shree Almora Book Depot %=% 9788185865638 %=% 8185865639 %=% 9788185865638 %=% 2.23-Linguistics: General Works %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"17977","j2":"Active, passive and impersonal constructions of classical Sanskrit","j3":"Gandhi, Nilotpala","j4":"2001","j5":"","j6":"50.00","j7":"","j8":" %=% y %=% %=% %=% Ahmedabad %=% viii,144p., bibl., 22cm. %=% %=% ","j9":"17977 %=% Active, passive and impersonal constructions of classical Sanskrit %=% Gandhi, Nilotpala %=% %=% %=% 2001 %=% Nilotpala Gandhi, Gujarat University %=% %=% %=% %=% 2.23-Linguistics: General Works, 99-00stock-April-2009 onwards (current) %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"06992","j2":"The adaption of the Perso-Arabic script for Urdu, Punjabi and Sindhi","j3":"Parvez, Aslam","j4":"1996","j5":"","j6":"200.00","j7":"","j8":" %=% %=% %=% %=% New Delhi %=% xii,105p., (1)ill., 22cm. %=% %=% ","j9":"06992 %=% The adaption of the Perso-Arabic script for Urdu, Punjabi and Sindhi %=% Parvez, Aslam %=% %=% %=% 1996 %=% Monumental Publishers %=% %=% %=% %=% 2.23-Linguistics: General Works %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788126711901","j2":"Adarsa Hindi vyakaran","j3":"Agrawal, Minaksi","j4":"2008","j5":"","j6":"300.00","j7":"9788126711901","j8":" %=% %=% 700 %=% %=% Nai Dilli %=% 288p., 25cm. %=% %=% ","j9":"9788126711901 %=% Adarsa Hindi vyakaran %=% Agrawal, Minaksi %=% %=% %=% 2008 %=% Sabda Bharati %=% 9788126711901 %=% 8126711906 %=% 9788126711901 %=% 2.23-Linguistics: Hindi %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"19100","j2":"Adhikarana Kaumudi (in Sanskrit) by M.M. Devanatha Thakura, ed. with an introd. by Jayamanta Misra","j3":"","j4":"1999","j5":"","j6":"75.00","j7":"","j8":" %=% %=% %=% %=% Darbhanga %=% xviii,66p., 25cm. %=% %=% ","j9":"19100 %=% Adhikarana Kaumudi (in Sanskrit) by M.M. Devanatha Thakura, ed. with an introd. by Jayamanta Misra %=% %=% %=% %=% 1999 %=% Mithila Institute %=% %=% %=% %=% 2.23-Linguistics: Sanskrit %=% Mithila Research Institute Series; 34 %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788181437020","j2":"Adhunik bhasa vijnana","j3":"Singh, Kripashankar et al.","j4":"2008","j5":"","j6":"275.00","j7":"9788181437020","j8":" %=% %=% 350 %=% %=% New Delhi %=% 175p., 22cm. %=% %=% ","j9":"9788181437020 %=% Adhunik bhasa vijnana %=% Singh, Kripashankar et al. %=% %=% %=% 2008 %=% Vani Prakashan %=% 9788181437020 %=% 8181437020 %=% 9788181437020 %=% 2.23-Linguistics: Hindi %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788180316982","j2":"Adhyatan bhasavijnan: pratham pramanik vimarsa","j3":"`Sitansu', Pandey Sasibhusan","j4":"2012","j5":"","j6":"400.00","j7":"9788180316982","j8":" %=% %=% 500 %=% %=% Allahabad %=% xxxviii,266p., 22cm. %=% %=% ","j9":"9788180316982 %=% Adhyatan bhasavijnan: pratham pramanik vimarsa %=% `Sitansu', Pandey Sasibhusan %=% %=% %=% 2012 %=% Lokbharati Prakashan %=% 9788180316982 %=% 818031698X %=% 9788180316982 %=% 2.23-Linguistics: Hindi %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"34819","j2":"An advanced course in Gujarati by Madhu K. Sampat","j3":"","j4":"2001","j5":"","j6":"200.00","j7":"","j8":" %=% %=% %=% %=% Mysore %=% 23cm. %=% %=% ","j9":"34819 %=% An advanced course in Gujarati by Madhu K. Sampat %=% %=% %=% %=% 2001 %=% Central Institute of Indian Languages %=% %=% %=% %=% 2.23-Linguistics: Grammar and Language Learning %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"52474","j2":"Advanced course in Kashmiri","j3":"Raina, Soom Nath","j4":"2011","j5":"","j6":"80.00","j7":"","j8":" %=% %=% %=% %=% Mysore %=% x,264p., 23cm. %=% %=% ","j9":"52474 %=% Advanced course in Kashmiri %=% Raina, Soom Nath %=% %=% %=% 2011 %=% Central Institute of Indian Languages %=% %=% %=% %=% 2.23-Linguistics: Dictionaries %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"34818","j2":"An advanced course reader in Bengali (Chayanika), ed. by B.C. Choudhary","j3":"","j4":"1996","j5":"","j6":"100.00","j7":"","j8":" %=% %=% %=% %=% Mysore %=% 23cm. %=% %=% ","j9":"34818 %=% An advanced course reader in Bengali (Chayanika), ed. by B.C. Choudhary %=% %=% %=% %=% 1996 %=% Central Institute of Indian Languages %=% %=% %=% %=% 2.21-Linguistics: Dictionaries: Bengali %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"52476","j2":"Advanced course reader in Sindhi- Devanagari","j3":"Lekhwani, K L","j4":"2005","j5":"","j6":"100.00","j7":"","j8":" %=% %=% %=% %=% Mysore %=% xii,211p., 23cm. %=% %=% ","j9":"52476 %=% Advanced course reader in Sindhi- Devanagari %=% Lekhwani, K L %=% %=% %=% 2005 %=% Central Institute of Indian Languages %=% %=% %=% %=% 2.23-Linguistics: Dictionaries %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788173420979","j2":"Advanced course reader in Tamil, with an introd. and foreword in English by P. Subbiah","j3":"","j4":"2003","j5":"","j6":"325.00","j7":"9788173420979","j8":" %=% %=% %=% %=% Mysore %=% xxvi,308p., 25cm. %=% %=% ","j9":"9788173420979 %=% Advanced course reader in Tamil, with an introd. and foreword in English by P. Subbiah %=% %=% %=% %=% 2003 %=% Central Institute of Indian Languages %=% 9788173420979 %=% 8173420971 %=% 9788173420979 %=% 2.21-Linguistics: Dictionaries: Tamil %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788170286677","j2":"Advanced learner's Hindi-English dictionary, 2 vols., by Hardev Bahri","j3":"","j4":"2013","j5":"","j6":"1600.00","j7":"9788170286677","j8":"y %=% %=% 2700 %=% %=% Delhi %=% Reprint: xxxviii+1836p., app., ind., 23cm. %=% %=% ","j9":"9788170286677 %=% Advanced learner's Hindi-English dictionary, 2 vols., by Hardev Bahri %=% %=% %=% %=% 2013 %=% Rajpal & Sons %=% 9788170286677 %=% 8170286670 %=% 9788170286677 %=% 2.21-Linguistics: Dictionaries: Hindi %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788172541071","j2":"Advanced spoken English","j3":"Sankaran, N","j4":"2011","j5":"","j6":"100.00","j7":"9788172541071","j8":" %=% y %=% 150 %=% %=% Chennai %=% 157p., 18cm. %=% %=% ","j9":"9788172541071 %=% Advanced spoken English %=% Sankaran, N %=% %=% %=% 2011 %=% First Edition %=% 9788172541071 %=% 8172541074 %=% 9788172541071 %=% 2.23-Linguistics: Grammar and Language Learning %=% %=% ","j10":"BB-20190122"}]
Join our Mailing List!  Receive email updates on New Releases and Special List.

WHO WE ARE

Biblia Impex Pvt. Ltd. was started in 1963 to export Indian books and publications to all over the world. We cater to demand for publications from not only India, but also Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Pakistan and Bangladesh. Read More...

CONTACT INFO

  contact@bibliaimpex.com
  2/18 Ansari Road, NEW DELHI - 110002 (India)
  www.bibliaimpex.com

About Us | For Authors | Contact Us | Make Payment | Join Mailing List | Delivery/Return/Refund Policy | Privacy Policy | Terms & Conditions | Disclaimer

www.bibliaimpex.com is not be responsible for typing or photographical mistake if any. Prices are subject to change without notice.

© 2003-2019 BIBLIA IMPEX PRIVATE LIMITED. All Rights Reserved.
Designed by IndiaPRIDE.com