[{"j0":"1865","j1":"9788177020072","j2":"Astadhyayi sahajabodha: a Paniniya Pauspi prakriya approach to Paniniya Astadhyayi, 4 vols., by Pushpa Dikshit","j3":"","j4":"2016","j5":"","j6":"5000.00","j7":"9788177020072","j8":"y %=% %=% 3500 %=% %=% Delhi %=% 2359p., 23cm. %=% %=% ","j9":"9788177020072 %=% Astadhyayi sahajabodha: a Paniniya Pauspi prakriya approach to Paniniya Astadhyayi, 4 vols., by Pushpa Dikshit %=% %=% %=% %=% 2016 %=% Pratibha Prakashan %=% 9788177020072 %=% %=% %=% 2.23-Linguistics: Sanskrit %=% %=% Vol. 1: Sarvadhatuka tinanta & Sarvadhatuka Krdanta;Vol. 2: Ardhadhatuka tinanta twelve sanadi pratyayas & bhavakarma;Vol. 3: Sarvadhatuka Krdanta;Vol. 4: Taddhita prakarana;","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788185616322","j2":"Astadhyayi sutrapatha, with Varttikas, Ganas, Dhatupatha, Paniniya siksa, Paribhasa-patha and sutra-index, ed. by Sankar","j3":"","j4":"1994","j5":"","j6":"180.00","j7":"9788185616322","j8":" %=% %=% %=% %=% Delhi %=% Reprint of 1937: xx,various pagings, 23cm. %=% %=% ","j9":"9788185616322 %=% Astadhyayi sutrapatha, with Varttikas, Ganas, Dhatupatha, Paniniya siksa, Paribhasa-patha and sutra-index, ed. by Sankararama Sastri, introd. in English by Ratna Basu %=% %=% %=% %=% 1994 %=% Sharada Publishing House %=% 9788185616322 %=% 8185616329 %=% 9788185616322 %=% 2.23-Linguistics: Sanskrit %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788172701802","j2":"Astadhyayimanthana, written and ed. by Brahmacari Sri Sattamananda, foreword by Ashok Kumar Kalia","j3":"","j4":"2006","j5":"","j6":"250.00","j7":"9788172701802","j8":" %=% %=% 550 %=% %=% Varanasi %=% vi,193p., 25cm. %=% %=% ","j9":"9788172701802 %=% Astadhyayimanthana, written and ed. by Brahmacari Sri Sattamananda, foreword by Ashok Kumar Kalia %=% %=% %=% %=% 2006 %=% Sampurnanand Sanskrit University %=% 9788172701802 %=% 8172701802 %=% 9788172701802 %=% 2.23-Linguistics: Sanskrit %=% University-Silverjubilee-Granthamala; 47 %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788120827486","j2":"Astadhyayisutrapath of Panini, with vartik-ganapath-dhatupath-linganushasan-vimarsh-sutrasuci) (in Skt.), ed. by Ramshan","j3":"","j4":"2005","j5":"","j6":"115.00","j7":"9788120827486","j8":" %=% y %=% %=% %=% Delhi %=% Reprint: viii,272p., ind., 21cm. %=% %=% ","j9":"9788120827486 %=% Astadhyayisutrapath of Panini, with vartik-ganapath-dhatupath-linganushasan-vimarsh-sutrasuci) (in Skt.), ed. by Ramshankar Misra %=% %=% %=% %=% 2005 %=% Motilal Banarsidass Publishers %=% 9788120827486 %=% 8120827481 %=% 9788120827486 %=% 2.23-Linguistics: Sanskrit %=% %=% (Co-published by Gurukul Vrindavan Sthanak Shodh Sansthan, Delhi.)","j10":"BB-20190208"},{"j0":"1865","j1":"9789385539176","j2":"Astadhyayisutrapatha (vartik-ganapath-dhatupath-linganusasan-unadi-fitsutrasahit), by Sudhir Kumar Misra","j3":"","j4":"2016","j5":"","j6":"1200.00","j7":"9789385539176","j8":" %=% %=% 952 %=% %=% Delhi %=% x+683p., 22cm. %=% %=% ","j9":"9789385539176 %=% Astadhyayisutrapatha (vartik-ganapath-dhatupath-linganusasan-unadi-fitsutrasahit), by Sudhir Kumar Misra %=% %=% %=% %=% 2016 %=% Vidyanidhi Prakashan %=% 9789385539176 %=% 9385539175 %=% 9789385539176 %=% 2.23-Linguistics: Sanskrit, 2.25-Literature: Sanskrit %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"34420","j2":"Asubodh-vyakarana, Sanskrit text, comp. by Taranath Tarkavacaspati Bhattacharya","j3":"","j4":"1992","j5":"","j6":"400.00","j7":"","j8":" %=% %=% %=% %=% Varanasi %=% Reprint: viii,438p., 22cm. %=% %=% ","j9":"34420 %=% Asubodh-vyakarana, Sanskrit text, comp. by Taranath Tarkavacaspati Bhattacharya %=% %=% %=% %=% 1992 %=% Bharatiya Vidya Sansthan %=% %=% %=% %=% 2.21-Linguistics: Dictionaries: Sanskrit %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"06994","j2":"Atlas of the languages and ethnic communities of South Asia","j3":"Breton, Roland J-L","j4":"1997","j5":"","j6":"795.00","j7":"","j8":"N %=% N %=% %=% %=% New Delhi %=% 236p., (60)pls., 23cm. %=% %=% ","j9":"06994 %=% Atlas of the languages and ethnic communities of South Asia %=% Breton, Roland J-L %=% %=% %=% 1997 %=% Sage Publications %=% %=% %=% %=% 2.23-Linguistics: General Works %=% %=% The first systematic presentation of the spatial and quantitative characteristics of the distribution of languages in the seven countries of South Asia.;","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788186111291","j2":"Teach yourself Samskrit, third level, Vangmayavatarni-Vidurnitisatkam by Shashiprabha Goyal, chief ed. V. Kutumbashastri","j3":"","j4":"2006","j5":"","j6":"130.00","j7":"9788186111291","j8":" %=% y %=% 400 %=% %=% New Delhi %=% xviii,240p., app., 25cm. %=% %=% ","j9":"9788186111291 %=% Teach yourself Samskrit, third level, Vangmayavatarni-Vidurnitisatkam by Shashiprabha Goyal, chief ed. V. Kutumbashastri %=% %=% %=% %=% 2006 %=% Rashtriya Sanskrit Sansthan %=% 9788186111291 %=% 8186111298 %=% 9788186111291 %=% 2.23-Linguistics: Sanskrit %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788186111055","j2":"Teach yourself Samskrit, third level, Vanmayavatarni-Sanksepramayanam, ed. by Lalit Kumar Tripathi, chief ed. V. Kutumba","j3":"","j4":"2007","j5":"","j6":"150.00","j7":"9788186111055","j8":" %=% y %=% 750 %=% %=% New Delhi %=% Reprint: xxii,374p., (4)col. pls., app., 25cm. %=% %=% ","j9":"9788186111055 %=% Teach yourself Samskrit, third level, Vanmayavatarni-Sanksepramayanam, ed. by Lalit Kumar Tripathi, chief ed. V. Kutumbashastri %=% %=% %=% %=% 2007 %=% Rashtriya Sanskrit Sansthan %=% 9788186111055 %=% 8186111050 %=% 9788186111055 %=% 2.23-Linguistics: Sanskrit %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788190203203","j2":"Auro-Lang 2: introduction to 4 languages: English, French, Hindi, Tamil, 2 vols (With CD)","j3":"","j4":"2005","j5":"","j6":"950.00","j7":"9788190203203","j8":" %=% y %=% %=% %=% %=% 210x140mm. %=% %=% ","j9":"9788190203203 %=% Auro-Lang 2: introduction to 4 languages: English, French, Hindi, Tamil, 2 vols (With CD) %=% %=% %=% %=% 2005 %=% %=% 9788190203203 %=% 8190203207 %=% 9788190203203 %=% 2.23-Linguistics: Grammar and Language Learning %=% %=% Auro Lang 2 is a self-teaching method to learn English, French, Hindi and Tamil. This method includes 2 books and an interactive CD-ROM.","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788173421747","j2":"A syncronic grammar of Oriya: standard spoken and written","j3":"Mahapatra, Bijay Prasad","j4":"2007","j5":"","j6":"250.00","j7":"9788173421747","j8":" %=% %=% 600 %=% %=% Mysore %=% xx, 344p., 22cm. %=% %=% ","j9":"9788173421747 %=% A syncronic grammar of Oriya: standard spoken and written %=% Mahapatra, Bijay Prasad %=% %=% %=% 2007 %=% Central Institute of Indian Languages %=% 9788173421747 %=% 8173421749 %=% 9788173421747 %=% 2.23-Linguistics: Grammar and Language Learning %=% Central Institute of Indian Languages Publication No.573 %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788172702403","j2":"Avesta Gathas: a comprehensive and comparative study, foreword by Vempaty Kutumba Sastry, written & ed. by Sharda Chatur","j3":"","j4":"2010","j5":"","j6":"555.00","j7":"9788172702403","j8":" %=% %=% 900 %=% %=% Varanasi %=% xii+494p., 25cm. %=% %=% ","j9":"9788172702403 %=% Avesta Gathas: a comprehensive and comparative study, foreword by Vempaty Kutumba Sastry, written & ed. by Sharda Chaturvedi %=% %=% %=% %=% 2010 %=% Sampurnanand Sanskrit University %=% 9788172702403 %=% 817270240X %=% 9788172702403 %=% 2.23-Linguistics: General Works %=% Sarasvatibhavana-Studies, Vol. 159 %=% In this work, the author has transliterated all the five Gathas of Avesta in Devanagari as well as in Roman with its meaning and English translation. The comprehensive word-note of each word has made the book more useful.","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"10131","j2":"Avesta haoma yasta evam Behistana: silalekhiya pracina Farasi, written and ed. by Sharda Chaturvedi, foreword by.....","j3":"","j4":"1997","j5":"","j6":"100.00","j7":"","j8":" %=% %=% %=% %=% Varanasi %=% x,24+193p., ind., 23cm. %=% %=% ","j9":"10131 %=% Avesta haoma yasta evam Behistana: silalekhiya pracina Farasi, written and ed. by Sharda Chaturvedi, foreword by..... %=% %=% %=% %=% 1997 %=% Sampurnanand Sanskrit University %=% %=% %=% %=% 2.23-Linguistics: General Works %=% University Silver Jubilee Granthamala; 25 %=% Mandan Mishra;","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788176461771","j2":"Ayurvedic technical studies and herbal cosmetics of ancient India","j3":"Krishnamurthy, KH (b.1928)","j4":"2001","j5":"","j6":"300.00","j7":"9788176461771","j8":" %=% %=% %=% %=% Delhi %=% x,122p., (1)ill., ind., 23cm. %=% %=% ","j9":"9788176461771 %=% Ayurvedic technical studies and herbal cosmetics of ancient India %=% Krishnamurthy, KH (b.1928) %=% %=% %=% 2001 %=% B.R. Publishing Corporation %=% 9788176461771 %=% 8176461776 %=% 9788176461771 %=% 5.01-Ayurveda %=% %=% A new methodology of pharmacolinguistics to solve the vexed problem of setting the botanical identity of ancient plant names of ayurvedic texts on rational basis.","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788172701932","j2":"Balamanoramagarbhita-tattvabodhini-laghusabdebdusekharayoh Tulanatmakamadhyayanam, written and ed. by Harihara Krpalu Tr","j3":"","j4":"2007","j5":"","j6":"300.00","j7":"9788172701932","j8":" %=% %=% 550 %=% %=% Varanasi %=% viii,207p., bibl., 26cm. %=% %=% ","j9":"9788172701932 %=% Balamanoramagarbhita-tattvabodhini-laghusabdebdusekharayoh Tulanatmakamadhyayanam, written and ed. by Harihara Krpalu Tripathi, foreword by Ashok Kumar Kalia %=% %=% %=% %=% 2007 %=% Sampurnanand Sanskrit University %=% 9788172701932 %=% 8172701934 %=% 9788172701932 %=% 2.23-Linguistics: Sanskrit %=% Sarasvatibhavana-Studies; 62 %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"28640","j2":"Balavatara (Pali grammar) of Bhikkhu Dharmmakirti, with Hindi tr. and ed. by D.D. Sastri","j3":"","j4":"1975","j5":"","j6":"161.50","j7":"","j8":" %=% %=% %=% %=% Varanasi %=% 220p., 18cm. %=% %=% ","j9":"28640 %=% Balavatara (Pali grammar) of Bhikkhu Dharmmakirti, with Hindi tr. and ed. by D.D. Sastri %=% %=% %=% %=% 1975 %=% Bauddha Bharati %=% %=% %=% %=% 2.09-Philosophy: Western, 2.23-Linguistics: Grammar and Language Learning %=% Bauddha Bharati Series; 10 %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9789840741083","j2":"Bangla Academy Bangla Banan-abhidhan= dictionary of Bangla orthography, comp. and ed. by Jamil Choudhury","j3":"","j4":"2001","j5":"","j6":"200.00","j7":"9789840741083","j8":" %=% %=% %=% %=% Dhaka %=% xxxiv,566p., 23cm. %=% %=% ","j9":"9789840741083 %=% Bangla Academy Bangla Banan-abhidhan= dictionary of Bangla orthography, comp. and ed. by Jamil Choudhury %=% %=% %=% %=% 2001 %=% Bangla Academy %=% 9789840741083 %=% 984074108X %=% 9789840741083 %=% 2.21-Linguistics: Dictionaries: Bengali %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"21989","j2":"Bangla Academy Bengali-English dictionary, ed. by Mohammad Ali, comp. by Latifur Rahman","j3":"","j4":"2010","j5":"","j6":"275.00","j7":"","j8":" %=% %=% 900 %=% %=% Dhaka %=% Reprint: 16+878p., 23cm. %=% %=% ","j9":"21989 %=% Bangla Academy Bengali-English dictionary, ed. by Mohammad Ali, comp. by Latifur Rahman %=% %=% %=% %=% 2010 %=% Bangla Academy %=% %=% %=% %=% 2.21-Linguistics: Dictionaries: Bengali %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9789840742257","j2":"Bangla Academy byabaharik Bangla abhidhan: parimarjita sanskaran= Bangla Academic functional Bengali dictionary, ed. by ","j3":"","j4":"2002","j5":"","j6":"300.00","j7":"9789840742257","j8":" %=% %=% %=% %=% Dhaka %=% 2nd Reprint: 1264p., 23cm. %=% %=% ","j9":"9789840742257 %=% Bangla Academy byabaharik Bangla abhidhan: parimarjita sanskaran= Bangla Academic functional Bengali dictionary, ed. by Mahamood Enamul Hak et al %=% %=% %=% %=% 2002 %=% Bangla Academy %=% 9789840742257 %=% 9840742256 %=% 9789840742257 %=% 2.21-Linguistics: Dictionaries: Bengali %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9789840747320","j2":"Bangla academy English-Bengali dictionary, ed. by Zillur Rahman Siddiqui et al","j3":"","j4":"2009","j5":"","j6":"300.00","j7":"9789840747320","j8":" %=% %=% 1000 %=% %=% Dhaka %=% Reprint of 1993: xx,927+32p., 23cm. %=% %=% ","j9":"9789840747320 %=% Bangla academy English-Bengali dictionary, ed. by Zillur Rahman Siddiqui et al %=% %=% %=% %=% 2009 %=% Bangla Academy %=% 9789840747320 %=% 9840747320 %=% 9789840747320 %=% 2.21-Linguistics: Dictionaries: Bengali %=% %=% ","j10":"BB-20190122"}]
Join our Mailing List!  Receive email updates on New Releases and Special List.

WHO WE ARE

Biblia Impex Pvt. Ltd. was started in 1963 to export Indian books and publications to all over the world. We cater to demand for publications from not only India, but also Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Pakistan and Bangladesh. Read More...

CONTACT INFO

  contact@bibliaimpex.com
  2/18 Ansari Road, NEW DELHI - 110002 (India)
  www.bibliaimpex.com

About Us | For Authors | Contact Us | Make Payment | Join Mailing List | Delivery/Return/Refund Policy | Privacy Policy | Terms & Conditions | Disclaimer

www.bibliaimpex.com is not be responsible for typing or photographical mistake if any. Prices are subject to change without notice.

© 2003-2019 BIBLIA IMPEX PRIVATE LIMITED. All Rights Reserved.
Designed by IndiaPRIDE.com