[{"j0":"1865","j1":"9788125054665","j2":"Bharatiya Bhasa Lok Sarveksan, Vol.26, Part-1: Rajasthan ki bhasayem, ed. by Madan Mina et al., Chief ed. Ganes N. Devi","j3":"","j4":"2014","j5":"","j6":"1995.00","j7":"9788125054665","j8":" %=% %=% 900 %=% %=% New Delhi %=% lix+368p., (19)maps, ind., 25cm. %=% %=% ","j9":"9788125054665 %=% Bharatiya Bhasa Lok Sarveksan, Vol.26, Part-1: Rajasthan ki bhasayem, ed. by Madan Mina et al., Chief ed. Ganes N. Devi %=% %=% %=% %=% 2014 %=% Orient BlackSwan %=% 9788125054665 %=% 8125054669 %=% 9788125054665 %=% 2.20-Literature: Hindi-Others, 2.23-Linguistics: General Works %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788125061366","j2":"Bharatiya Bhasa Lok Sarveksan, Vol.29, Part-1: Uttar Prades ki bhasayem, ed. by Badri Narain et al., Chief ed. Ganes N.","j3":"","j4":"2016","j5":"","j6":"1975.00","j7":"9788125061366","j8":" %=% %=% 950 %=% %=% New Delhi %=% xlvi+400p., 25cm. %=% %=% ","j9":"9788125061366 %=% Bharatiya Bhasa Lok Sarveksan, Vol.29, Part-1: Uttar Prades ki bhasayem, ed. by Badri Narain et al., Chief ed. Ganes N. Devi %=% %=% %=% %=% 2016 %=% Orient BlackSwan %=% 9788125061366 %=% 8125061363 %=% 9788125061366 %=% 2.20-Literature: Hindi-Others, 2.23-Linguistics: General Works %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788125054948","j2":"Bharatiya Bhasa Lok Sarveksan, Vol.30, Part-1: Uttarakhand ki bhasayem, ed. by Uma Bhatt et al., Chief ed. Ganes N. Devi","j3":"","j4":"2014","j5":"","j6":"1250.00","j7":"9788125054948","j8":" %=% %=% 650 %=% %=% New Delhi %=% lx+200p., (15)maps, ind., 25cm. %=% %=% ","j9":"9788125054948 %=% Bharatiya Bhasa Lok Sarveksan, Vol.30, Part-1: Uttarakhand ki bhasayem, ed. by Uma Bhatt et al., Chief ed. Ganes N. Devi %=% %=% %=% %=% 2014 %=% Orient BlackSwan %=% 9788125054948 %=% 8125054944 %=% 9788125054948 %=% 2.20-Literature: Hindi-Others, 2.23-Linguistics: General Works %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9789352873166","j2":"Bharatiya Bhasa Lok Sarveksana, Vol.26, part 3: Sikkimka bhasaharu, ed. by Balram Pandey, Chief editor, Ganesa Devi","j3":"","j4":"2018","j5":"","j6":"2295.00","j7":"9789352873166","j8":" %=% %=% 1250 %=% %=% Hyderabad %=% xliv+352p., 25cm. %=% %=% ","j9":"9789352873166 %=% Bharatiya Bhasa Lok Sarveksana, Vol.26, part 3: Sikkimka bhasaharu, ed. by Balram Pandey, Chief editor, Ganesa Devi %=% %=% %=% %=% 2018 %=% Orient BlackSwan %=% 9789352873166 %=% 9352873165 %=% 9789352873166 %=% 2.23-Linguistics: General Works %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788125059714","j2":"Bharatiya Bhasa Lok-sarveksan, Vol.16, Part I: Madhya Pradesh ki bhasaem, ed. by Damodar Jain, chief ed: Ganesa N. Devi","j3":"","j4":"2015","j5":"","j6":"1895.00","j7":"9788125059714","j8":" %=% %=% 1000 %=% %=% Hyderabad %=% xliii+416p., 25cm. %=% %=% ","j9":"9788125059714 %=% Bharatiya Bhasa Lok-sarveksan, Vol.16, Part I: Madhya Pradesh ki bhasaem, ed. by Damodar Jain, chief ed: Ganesa N. Devi %=% %=% %=% %=% 2015 %=% Orient BlackSwan %=% 9788125059714 %=% 8125059717 %=% 9788125059714 %=% 2.23-Linguistics: Hindi %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"31941","j2":"Bhartrhari's Vakyapadiya and linguistic Monism: Prof. K.V. Abhyankar Memorial Lectures (third series)","j3":"Bhatacharya, Bishupad","j4":"1985","j5":"","j6":"75.00","j7":"","j8":" %=% %=% %=% %=% Poona %=% iv,44p., %=% %=% ","j9":"31941 %=% Bhartrhari's Vakyapadiya and linguistic Monism: Prof. K.V. Abhyankar Memorial Lectures (third series) %=% Bhatacharya, Bishupad %=% %=% %=% 1985 %=% Bhandarkar Oriental Research Institute %=% %=% %=% %=% 2.23-Linguistics: Sanskrit %=% Post-Graduate & Research Department Series; 25 %=% ","j10":"BB-20190208"},{"j0":"1865","j1":"9788175256361","j2":"Bhartrhari's Vakyapadiya, Kanda 1, tr. into Enlish with explanation by J. Ouseparampil","j3":"","j4":"2005","j5":"","j6":"400.00","j7":"9788175256361","j8":" %=% %=% 550 %=% %=% Pune %=% viii,274p., bibl., ind., 23cm. %=% %=% ","j9":"9788175256361 %=% Bhartrhari's Vakyapadiya, Kanda 1, tr. into Enlish with explanation by J. Ouseparampil %=% %=% %=% %=% 2005 %=% Dr. J. Ouseparampil %=% 9788175256361 %=% 8175256362 %=% 9788175256361 %=% 2.23-Linguistics: Sanskrit, 99-00stock-April-2009 onwards (current) %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788120811980","j2":"Bhartrhari: philosopher and grammarian: proceedings of the first international conference on Bharthari (University of Po","j3":"Bhate, Saroja et al (ed.)","j4":"1994","j5":"","j6":"250.00","j7":"9788120811980","j8":" %=% %=% %=% %=% Delhi %=% ii,273p., bibl., ind., 23cm. %=% %=% ","j9":"9788120811980 %=% Bhartrhari: philosopher and grammarian: proceedings of the first international conference on Bharthari (University of Poona, January 6-8, 1992) %=% Bhate, Saroja et al (ed.) %=% %=% %=% 1994 %=% Motilal Banarsidass Publishers %=% 9788120811980 %=% 8120811984 %=% 9788120811980 %=% 2.23-Linguistics: General Works %=% %=% ","j10":"BB-20190208"},{"j0":"1865","j1":"28439","j2":"Bhasa Bodhini: a Sanskrit primer","j3":"Gangopadhyaya, Malaya","j4":"1991","j5":"","j6":"150.00","j7":"","j8":" %=% %=% %=% %=% Delhi %=% %=% %=% ","j9":"28439 %=% Bhasa Bodhini: a Sanskrit primer %=% Gangopadhyaya, Malaya %=% %=% %=% 1991 %=% Sri Satguru Publications %=% %=% %=% %=% 2.23-Linguistics: Sanskrit %=% Sri Garib Das Oriental Series; 113 %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788181436733","j2":"Bhasa ka sansara (adhunik bhasavijnana ki sugam bhumika)","j3":"Singh, Dilip (b.1951)","j4":"2008","j5":"","j6":"250.00","j7":"9788181436733","j8":" %=% %=% 350 %=% %=% New Delhi %=% 179p., 23cm. %=% %=% ","j9":"9788181436733 %=% Bhasa ka sansara (adhunik bhasavijnana ki sugam bhumika) %=% Singh, Dilip (b.1951) %=% %=% %=% 2008 %=% Vani Prakashan %=% 9788181436733 %=% 8181436733 %=% 9788181436733 %=% 2.23-Linguistics: Hindi %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788190609036","j2":"Bhasa vijnana","j3":"Das, Shyamsunder","j4":"2008","j5":"","j6":"300.00","j7":"9788190609036","j8":" %=% %=% 500 %=% %=% Jaipur %=% 252p., 23cm. %=% %=% ","j9":"9788190609036 %=% Bhasa vijnana %=% Das, Shyamsunder %=% %=% %=% 2008 %=% Anu Prakashan %=% 9788190609036 %=% 8190609033 %=% 9788190609036 %=% 2.23-Linguistics: Hindi %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788189859428","j2":"Bhasa vijnana praves evam Hindi bhasa","j3":"Tiwari, Bholanath","j4":"2007","j5":"","j6":"400.00","j7":"9788189859428","j8":" %=% %=% 550 %=% %=% Nai Dilli %=% 347p., bibl., 23cm. %=% %=% ","j9":"9788189859428 %=% Bhasa vijnana praves evam Hindi bhasa %=% Tiwari, Bholanath %=% %=% %=% 2007 %=% Kitabghar Prakashan %=% 9788189859428 %=% 8189859420 %=% 9788189859428 %=% 2.23-Linguistics: Hindi %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788171242153","j2":"Bhasa-vigyan evam bhasa-sastra, 8th edition","j3":"Dvivedi, Kapildev","j4":"2003","j5":"","j6":"250.00","j7":"9788171242153","j8":" %=% %=% %=% %=% Varanasi %=% Reprint: 511p., 23cm. %=% %=% ","j9":"9788171242153 %=% Bhasa-vigyan evam bhasa-sastra, 8th edition %=% Dvivedi, Kapildev %=% %=% %=% 2003 %=% Visvavidyalaya Prakashan %=% 9788171242153 %=% 8171242154 %=% 9788171242153 %=% 2.20-Literature: Hindi-Novels, 2.23-Linguistics: General Works %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788170302483","j2":"Bhasabodhini: a Sanskrit primer, Vol.1, by Malaya Gangopadhyay","j3":"","j4":"2001","j5":"","j6":"150.00","j7":"9788170302483","j8":" %=% %=% %=% %=% Delhi %=% 22cm. %=% %=% ","j9":"9788170302483 %=% Bhasabodhini: a Sanskrit primer, Vol.1, by Malaya Gangopadhyay %=% %=% %=% %=% 2001 %=% Sri Satguru Publications %=% 9788170302483 %=% 817030248X %=% 9788170302483 %=% 2.21-Linguistics: Dictionaries: Sanskrit %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788170307754","j2":"Bhasabodhini: a Sanskrit reader, Vol.2, by Malaya Gangopadhyay","j3":"","j4":"2003","j5":"","j6":"150.00","j7":"9788170307754","j8":" %=% y %=% %=% %=% Delhi %=% xii,142p., 22cm. %=% %=% ","j9":"9788170307754 %=% Bhasabodhini: a Sanskrit reader, Vol.2, by Malaya Gangopadhyay %=% %=% %=% %=% 2003 %=% Sri Satguru Publications %=% 9788170307754 %=% 8170307759 %=% 9788170307754 %=% 2.21-Linguistics: Dictionaries: Sanskrit %=% Sri Garib Das Oriental Series; 278 %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9789381189177","j2":"Bhasavijnanam by Sarada Caturvedi","j3":"","j4":"2011","j5":"","j6":"350.00","j7":"9789381189177","j8":" %=% %=% 550 %=% %=% Varanasi %=% xix,296p., 22cm. %=% %=% ","j9":"9789381189177 %=% Bhasavijnanam by Sarada Caturvedi %=% %=% %=% %=% 2011 %=% Bharatiya Vidya Sansthan %=% 9789381189177 %=% 938118917X %=% 9789381189177 %=% 2.23-Linguistics: Sanskrit %=% %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"19036","j2":"Bhasavrtti-Panjika of M.M. Viswarupopadhyaya, a commentary on Purushottamadeva's Bhasavrtti, Vivaranam of Paniniyastadha","j3":"","j4":"2001","j5":"","j6":"155.00","j7":"","j8":" %=% %=% %=% %=% Darbhanga %=% viii,304p., bibl., 25cm. %=% %=% ","j9":"19036 %=% Bhasavrtti-Panjika of M.M. Viswarupopadhyaya, a commentary on Purushottamadeva's Bhasavrtti, Vivaranam of Paniniyastadhayi: Purvardham, ed. by Shashinath Jha %=% %=% %=% %=% 2001 %=% Mithila Institute %=% %=% %=% %=% 2.23-Linguistics: Sanskrit %=% Mithila Research Institute Series; 35 %=% ","j10":"BB-20190122"},{"j0":"1865","j1":"9788184702040","j2":"The Bhattatantrarahasya of Khandadeva, with the Saraprakasika commentary by N.S. Ramanuja Tatacharya, asso. ed: S. Laksh","j3":"","j4":"2015","j5":"","j6":"1200.00","j7":"9788184702040","j8":" %=% %=% 1400 %=% %=% Pondichery %=% xxi+664p., 25cm. %=% %=% ","j9":"9788184702040 %=% The Bhattatantrarahasya of Khandadeva, with the Saraprakasika commentary by N.S. Ramanuja Tatacharya, asso. ed: S. Lakshminarasimham %=% %=% %=% %=% 2015 %=% Institut Francais de Pondicherry %=% 9788184702040 %=% 8184702043 %=% 9788184702040 %=% 2.09-Philosophy: Classical Indian, 2.23-Linguistics: Sanskrit %=% Regards sur I' Asie du Sud / South Asian Perspectives; 4 %=% It is a 17th c. work and belongs to Bhatt a school of Mimamsa. Divided into two parts, it deals with the philosophy of the Mimamsa school and the meaning of normal suffixes, quoting relevant rules of Paninian grammar. The Bhattatantrarahasya of Khandadeva (17th c.) belongs to the Bhatta school of Mimamsa. It deals mainly with the meaning of roots and suffixes, and their role in conveying the meaning of the sentence. Though this is a topic of grammar, it is widely discussed in Nyaya and Mimamsa works as well. The Bhattatantrarahasya is divided into two parts. The first part begins with the definition of dharma, the main concept of Mimamsa, and then deals at length with the meaning of injunctional suffix (lin), refuting the views of logicians and establishing bhavana (creative energy) as the main meaning of the sentence. In the second part, the author discusses the meaning of nominal suffixes (sup), quoting relevant rules from Paninian grammar. Though Khandadeva's interpretation of Paninian rules deviates from the grammatical tradition in some cases, he tries to prove that there is no violation of grammar by the Mimamsakas. Given the complexity of the Bhattatantrarahasya, Prof. Ramanuja Tatacharya presents it here with his own commentary, the Saraprakasika. Also included are an index of the Paninian rules, an index of the karikas (citations) and a bibliography.;","j10":"BB-20190208"},{"j0":"1865","j1":"9788184701968","j2":"Bhattoji Diksita on the Gajasutra","j3":"Sarma, S.L.P. Anjaneya et al","j4":"2013","j5":"","j6":"450.00","j7":"9788184701968","j8":" %=% y %=% 300 %=% %=% Pondichery %=% x+136p., app., gloss., 24cm. %=% %=% ","j9":"9788184701968 %=% Bhattoji Diksita on the Gajasutra %=% Sarma, S.L.P. Anjaneya et al %=% %=% %=% 2013 %=% Institut Francais de Pondicherry %=% 9788184701968 %=% 8184701969 %=% 9788184701968 %=% 2.23-Linguistics: Sanskrit %=% South Asian Perspectives; 1 %=% The present volume offers a glimpse into early modern commentaries in the field of vyakarana, the discipline of grammar. The selection at hand is comprised of three commentaries of Bhattoji Diksita, the 17th century Maharastrian brahmin writing in Benares, on the sutra 1.3.67 of the Astadhyayi, often called the Gajasutra after the elephants that feature so prominently in its examples (in English).;;;;;;","j10":"BB-20190208"},{"j0":"1865","j1":"9788170814306","j2":"Bhattojidikshiten Nagesh Bhatten ca Pratipaditanam Keshacana Vaiyakaranasiddhantanam tulatmaka adhyayanam (in Sanskrit)","j3":"Jha, Surendra (b.1948)","j4":"1998","j5":"","j6":"150.00","j7":"9788170814306","j8":" %=% %=% %=% %=% Delhi %=% xxiv,202p., 23cm. %=% %=% ","j9":"9788170814306 %=% Bhattojidikshiten Nagesh Bhatten ca Pratipaditanam Keshacana Vaiyakaranasiddhantanam tulatmaka adhyayanam (in Sanskrit) %=% Jha, Surendra (b.1948) %=% %=% %=% 1998 %=% Nag Publishers %=% 9788170814306 %=% 8170814308 %=% 9788170814306 %=% 2.23-Linguistics: Sanskrit %=% %=% ","j10":"BB-20190122"}]
Join our Mailing List!  Receive email updates on New Releases and Special List.

WHO WE ARE

Biblia Impex Pvt. Ltd. was started in 1963 to export Indian books and publications to all over the world. We cater to demand for publications from not only India, but also Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Pakistan and Bangladesh. Read More...

CONTACT INFO

  contact@bibliaimpex.com
  2/18 Ansari Road, NEW DELHI - 110002 (India)
  www.bibliaimpex.com

About Us | For Authors | Contact Us | Make Payment | Join Mailing List | Delivery/Return/Refund Policy | Privacy Policy | Terms & Conditions | Disclaimer

www.bibliaimpex.com is not be responsible for typing or photographical mistake if any. Prices are subject to change without notice.

© 2003-2019 BIBLIA IMPEX PRIVATE LIMITED. All Rights Reserved.
Designed by IndiaPRIDE.com